Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sôi sùng sục; tiếng nước sôi sùng sục
    sự nổi sóng