Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guinea-pig /'ginipig/  

  • Danh từ
    (động vật) chuột lang
    vật thí nghiệm
    they are using as guinea-pig for their experiment
    họ đang dùng chúng tôi làm vật thí nghiệm cho các cuộc thử nghiệm của họ