Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xảo trá, lừa lọc

    * Các từ tương tự:
    guilefully, guilefulness