Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thơ ca) phần thưởng
    Ngoại động từ
    (thơ ca) thưởng