Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    cá đục (thường làm mồi câu)