Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bảo vệ, trách nhiệm bảo vệ
    sự giám hộ, trách nhiệm giám hộ