Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grumpish /'grʌmpiʃ/  

  • Tính từ
    gắt gỏng; cục cằn