Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng ken két, tiếng kèn kẹt
    Động từ
    ((thường) + along, through) cạo ken két, cạo kèn kẹt