Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] tham lam; [một cách] thèm thuồng