Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greatness /'greitnis/  

  • Danh từ
    to lớn, sự vĩ đại, sự cao quý