Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gravamen /grə'veimen/  

  • Danh từ
    (pháp lý) điểm cơ bản, phần chính (của một bản cáo trạng)
    lời phàn nàn, lời than vãn