Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  -ier; iest
  có cỏ, đầy cỏ
  a grassy meadow
  bãi cỏ

  * Các từ tương tự:
  grassy-green