Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

granulate /'grænjʊleit/  

 • Động từ
  Chủ yếu dùng ở dạng bị động
  làm cho có dạng hạt nhỏ
  làm cho có bề mặt ráp

  * Các từ tương tự:
  granulated