Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

graciousness /'grei∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự tử tế, sự tốt bụng
    sự nhân từ bao dung
    sự giàu sang