Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Ai-len đứa bé, thằng bé