Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goose-pimples /'gu:spimplz/  

  • Danh từ
    Số nhiều
    như goose-flesh