Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trứng ngỗng
    số không (tính điểm trong các trò chơi)