Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (thông tục) nuốt chửng
    Danh từ
    sự nuốt chửng