Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nét chạm (chạm; khắc)
    trang trí chạm