Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gluttonize /'glʌtnaiz/  

  • Nội động từ
    ăn phàm, ăn tham