Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự rầu rĩ, sự buồn bã