Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    phỉnh phờ; nói ngọt
    (từ cổ,nghĩa cổ) chú thích, chú giải
    to gloze over
    bào chữa, biện hộ, thanh minh; làm giảm nhẹ (tội...)