Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ, globated+(sinh học) có dạng cầu