Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globally /'gləʊbəli/  

  • Phó từ
    khắp toàn cầu
    [một cách] bao trùm