Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    của biếu
    vẻ mặt (lời nhận xét…) vô tình để lộ bí mật
    she tried to hide her feelingsbut the tears in her eyes were a dead give-away
    cô ta giấu cảm xúc của mình, nhưng nước mắt của cô là dấu hiệu rõ ràng để lộ cảm xúc của cô