Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

get-at-able /get'ætəbl/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) có thể đạt tới, có thể tới gần được