Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gesticulation /dʒe,stikju'lei∫n/  

  • Danh từ
    sư khoa tay
    động tác khoa tay
    angry gesticulation
    động tác khoa tay giận dữ