Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

germinal /'dʒə:minl/  

  • Tính từ
    ở thời kỳ phôi thai
    dưới dạng phôi thai