Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genuinely /'dʒenjuinli/  

  • Phó từ
    [một cách] thành thật, [một cách] chân thật