Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều gentes
    thị tộc
    (sinh học) nghành