Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

geniality /dʒi:ni'æliti/  

  • Danh từ
    tính tốt bụng, tính vui vẻ, tính chan hòa; hành động tốt bụng
    tính ôn hòa (khí hậu)