Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ gelded, gelt
    thiến (súc vật)