Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũng garotte, Mỹ cũng garote)
  xử thắt cổ (ai)
  thắt cổ (ai)
  Danh từ
  dây thắt cổ