Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaolbird /'dʒeilbə:d/  

  • Danh từ
    (Mỹ thường jailbird)
    kẻ tù ra tù vào, kẻ dày dạn cơm tù