Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dũng cảm, sự gan dạ