Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gallimaufry /gæli'mɔ:fri/  

  • Danh từ
    mớ hỗn độn, mớ hổ lốn