Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fustian /'fʌstiən/  /fʌst∫ən/

  • Danh từ
    vải bông thô
    a jacket [madeof fustian; a fustian jacket
    chiếc áo vét-tông bằng vải thô
    (cũ) lời lẽ khoa trương sáo rỗng