Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fuss-budget /'fʌspɔt/  

  • -budget) /'fʌs,bʌdʤit/* danh từ
    (thông tục) người hay làm to chuyện (về những chuyện không đáng kể); người hay nhắng nhít