Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ furor /fju:rɔ:r/)
    sự xôn xao (vì tức giận hay khâm phục)
    cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của ông ta đã gây nên một sự xôn xao trong các nhà phê bình