Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fumarole /'fju:məroul/  

  • Danh từ
    lỗ phun khí (ở miệng núi lửa)