Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đầy đủ, sự trọn vẹn
    in the fullness of time
    vào thời gian thích hợp
    bây giờ anh có thể gian khổ, nhưng rồi đến lúc thích hợp anh sẽ được đền bù thích đáng