Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu cùng ở dạng bị động)
  làm chếnh choáng
  trong tình trạng chếnh choáng hơi men
  đầu óc chếnh choáng vì rượu gin
  Danh từ
  tình trạng chếnh choáng
  my brain's in a fuddle
  đầu óc tôi chếnh choáng