Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fructify /'frʌktifai/  

  • Động từ
    (thực vật)
    kết quả