Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Anh)
    bẩn thỉu tồi tàn
    hôi hám, có mùi mốc