Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca) băng giá