Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  lãng phí (thời giờ, tiền của...)
  Nội động từ
  chơi phiếm, làm những chuyện vớ vẩn vô ích

  * Các từ tương tự:
  frivolity, frivolness, frivolous, frivolously