Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng nước ngọt
    nước dâng lên đột ngột (vì mưa hay băng tan)