Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freeloader /'fri:ləʊdə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ ăn bám, kẻ ăn chạc