Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freeholder /'fri:həʊldə[r]/  

  • Danh từ
    chủ sở hữu đất đai vô thời hạn