Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraternization /frætənai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự thân thiện
    sự làm thân, sự kết thân như anh em

    * Các từ tương tự:
    fraternization, fraternisation